Menu

Content

Статии филтрирани по дата: Вторник, 19 Февруари 2019

АВН-02

ЦИФРОВ АМПЕРМЕР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТОК В СИЛОВИ ПОДСТАНЦИИ 110/20/10 /6 КV

Цифровият ампермер тип АВН-02 служи за измерване на ток преобразуван от токов трансформатор с номинален изход 5А.Анализът и обработката на на информацията се осъществяват на базата на разработен от фирмата софтуер на базата на процесор INTEL. Стойностите на тока се индикират
цифрово чрез 28 мм светодиодна индикация. Приборът има възможност посредством сканиращо устройство за дистанционно предаване на информацията към РС и към съответните теле механични
системи.Пиковите стойности на тока се запаметяват в паметта на процесора и при необходимост се визуализират.Приборът е конструктивно изпълнен за вграждане в табло в силови подстанции
на мястото и с размерите на съществуващите стрелкови щитови прибори.

Основна грешка в % от обхвата: 1 %;
Захранващо напрежение: 100...250VАC/DC;
Токова трансформация: / ….5А;
Измерван ном.ток 0…2000 А;
Режими на работа при претоварване - при ток 10 А - продължителен;
при ток 20 А - не-повече от 40 сек.;
Цифрова индикация: 4 разрядна,с плаваща запетая ;
Индикация при претоварване да;
Консумирана мощност при 220V: 5 W ;
Изпълнение: smd-монтаж;
Диапазон на измерване:(10…150) % Uном .;
Работен температурен диапазон:0…+55° С;
Габаритни размери: 137x137/±1mm;

Продължава...

АТР-09

Цифров прибор за управление и контрол на температурата на маслото в силови трансформатори 110/20/10/6 кV
Контролерът на температурен режим на маслото в силови трансформатори представлява цифров прибор предназначен за: - измерване, индикация и контрол на температурата; -управление на принудително охлаждане; - сигнализация при отклонения от установените норми -изключване на трансформатора при критични температури. Същият може да управлява две групи вентилатори с различни настройки на температурата и да подава сигнал за изключване на трансформатора при превишаване на температурата.Тази функция на прибора е с тройна защита от смущения с цел избягване на безпричинни изключвания. Приборът е конструктивно изпълнен за вграждане в таблото на трансформатора в командна зала на силови подстанции и е с размерите на съществуващите стрелкови щитови прибори.Температурната сонда се монтира на трансформатора .Сигналът до командна зала се подава по две свободни жила от съществуващите кабелни снопове. Дължината им не оказва влияние на точността на прибора. Приборът има възможност посредством сканиращо устройство за дистанционно предаване на информацията към РС и към съответните теле механични системи. Предаването на информацията се извършва по сериен канал по двупроводна линия. Пиковите стойности се запаметяват в паметта на процесора и при необходимост се визуализират. Необходимият за това софтуер и допълнителни хардуерни модули се доставят само при заявка. Всички параметри се задават софтуерно и могат да се променят от оторизирания персонал.

Основна грешка, в % от обхвата ±1,5 %termo
Захранващо напрежение: 100...250VАC/DC
Т изм. °C 0...+99,9
Обхвати на границите, в °C
-вентилатори пуск от 30 до 80
-вентилатори стоп от 30 до 80
-прегряване от 60 до 90
-изключване тр-р от 70 до 99,9
Изходи за управление 4 бр н/о
Индикация при прекъсната линия -да
Индикация при късо съединение -да
Габаритни размери, в mm 137х137х110
Комплектовка: сонда L- 5м, M- 3/4”

Сонда температурна осезателна СТО-5/10Д
към контролери на температурни режими АТР99м за
силови трансформатори 110/20/10 кV.
Инструкция за монтаж

Температурната сонда тип СТО-5/10Д е предназначена за измерване на температурата на повърхностния слой на маслото в силови трансформатори високо/средно/ниско напрежение.Конструкцията и е съобразена с размерите на технологичните джобове на трансформаторите и позволява избягване на ефекта “хидравличен удар” при монтаж и експлоатация. Сондата се монтира на трансформатора по следния начин/фиг.1/:

1. Предвиденото на трансформатора гнездо/джоб/, предварително се почиства и запълва с чисто трансформаторно масло.
-Не пълнете джоба догоре с масло за да се избегне преливане при поставянето на сондата.

2. В гнездото се навива нипелът 3/4” и се притяга с подходящ ключ. За осигуряване на херметизация е необходимо резбовата му част да бъде обвита с тефлонова лента, силикон или друг подходящ материал,който не допуска проникване на вода в гнездото.

3. Поставя се сондата в гнездото.
-Проверявайте дълбочината на джоба за да избегнете повреда на сондата.

4. Чрез внимателно затягане на холендровата гайка към нипела се постига фиксиране на сондата в джоба и неговата херметизация.

5. Чрез изводите двата края на температурната сонда се свързват в монтажното табло на трансформатора към съединителния кабел водещ към командна зала.

Продължава...

АРН-16D

1. Предназначение
1.1 Автоматичния регулатор на напрежение (АРН16D) представлява електронно комутационно устройство клас С6 и е предназначен за автоматично управление и контрол на работата на янсеновия регулатор на напрежение в дву- и тринамотъчни силови трансформатори 110/35/2520/10/6 kV в съответните подстанции високо/средно напрежение.
1.2 Устройството е предназначено за вертикален монтаж в закрити помещения, в командна или релейна зала на силовите подстанции.

2. Условия на експлоатация:
2.1 Работен температурен режим от -15 до +55 °С
2.2 Относителна влажност на въздуха до 90%
2.3 Атмосферно налягане до 106 kN/m?

3 Условия на съхранение:
3.1 АРН трябва да се съхраняват в помещения, защитени от прах, пари на киселини, основи и газове с корозивно действие.
3.2 Температура на съхранение - от - 25 до + 60° C
3.3 Относителна влажност на въздуха до 90%.

4. Показатели и номинални стойности:
4.1 Захранващо напрежение 100…220 VAC/DC ±20 %,50Hz/за АС/.
4.2 Контролирано напрежение U x 100 VАС/, 50 Hz
4.3 Диапазон на регулиране: - 25...+25% от Ux
4.4 Управление на Янсенов Регулатор. / Я.Р/-АС или DC.
4.6 Зона на нечувствителност: от 1...20%Ux
4.7 Продължителност на командата: 1.5...3 S стандартно/до 8 сек. /програмируемо/
4.8 Времезакъснение за подаване на команда: фиксирани времена- интегрално като функция на di/dt , du/dt .
4.9 Начин на установяване на зоната на регулиране:-цифрово
4.10 Токова компенсация: 0...15% през 1%, при Imax. .../5A
4.11 Претоварване по ток In = 10Imax
4.12 Блокировка при повишение на напрежението над максимално пределно значение - 150% U ном.
4.13 Скоростно превключване "нагоре" при понижение на напрежението функция на du/dt
4.14 Бързо превключване "надолу" при повишение на напрежението функция на du/dt
4.15 Блокировка при понижение на напрежението под мин. пределно значение - -70% U ном.
4.16 Блокировка при самоволно движение на Я.Р. без команда.
4.17 Блокировка при продължаващо движение на Я.Р. след команда извън зона.
4.18 Блокировка при: повишение на напрежението над максимално предел-но значение (>U), понижение на напрежението под мин. пределно значение (<U), свръх ток и ток по-малък от Ін (>І, <І ) - 0 ? 500 s.
4.19 Контрол времето за превключване между две степени - 3 ..20 s. /до 30 сек. програмируемо включващо контрол времето за превключване на степен, подаване на сигнал от моторното задвижване на ЯР за потвърждаване на действителна команда , подаване на сигнал от регулатора за грешна или неизпълнена команда и изключване на моторното задвижване на ЯР при движение без команда /
4.20 Възможност за преминаване на местно или дистанционно управление с допълнителен бутон.Устройството има две отделни настройки за средно напрежение при V.3 и автоматичен избор на намотка в зависимост от товара.
4.21 Език на менюто - английски .
4.22 Корпусът на устройството има възможност за монтаж на стена (лицев панел) - преден монтаж , в шкаф (табло) - заден монтаж, или на стандартна монтажна рейка
4.24 Консумирана мощност при 220 VAC- 10 W
4.25 Релейни изходи - не по малко от 9
4.26 Напреженови входове - 3
4.27 Токови входове - 1
4.28 Напреженови изходи - 3
4.29 Токови изходи - 0
4.30 Параметри на релейните изходи 220 VАС 6 А
4.31 Съотношение L/R ?40 ms.
4.32 Диелектрично съпротивление между намотките и контакта АС 5000V/1м.
4.33 Диелектрично съпротивление между контактите АС 1000V/1 м.
4.34 Брой превключвания електрически под товар 200 000.
4.35 Конструктивни данни - габаритни размери: 200х200х120 мм; тегло: 2.0 кг.
4.36 Защита на клемите от пряк допир, изолационно съпротивление, електрическа якост -
Съгласно БДС EN 60439-1:2002
4.25 Степен на защита на завършено изделие след монтаж в мястото на експлоатация
/Лицев панел IP51/корпусIP20/ съгласно БДС EN 60529:2004
4.26 Електромагнитна съвместимост ЕМС съгласно БДС EN 55011:2003

Продължава...

МВН 09

ЦИФРОВИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ИЗМЕРВАТЕЛЕН ПРИБОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТОК , НАПРЕЖЕНИЕ , ЧЕСТОТА И МОЩНОСТ В СИЛОВИ ПОДСТАНЦИИ 110/20/10 /6 КV

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Серията цифрови прибори тип МВН-09 служат за измерване на напрежението,тока, мощността и честотата на съответните вериги в подстанциите.
Стойностите на напрежението се индицират цифрово чрез 28 мм светодиодна индикация.

Приборите са конструктивно изпълнени за вграждане в табло в силови подстанции на мястото и с размерите на съществуващите стрелкови щитови прибори. МВН 09 е с три отделни светодиодни дисплея за контрол на измерваните величини на всяка фаза.Приборът може да показва всички измервани величини последователно през 5 сек. или по избор на оператора само избрана от него величина. Видът на измерваната величина се индицира на екрана на прибораТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И КОМПЛЕКТНОСТ:

Основна грешка в % от обхвата: 1 %;
Захранващо напрежение: 100 …. 250 V АC/DC±20%,
Номинално измервано напрежение: 6 кV...400кV/програмира се/,
Разделителна способност: 0,1;
Измерван ном.ток 50…2500 А/5A; /програмира се/
Режими на работа при претоварване - при ток 10 А -продължителен;
при ток 20 А не-повече от 40 сек.;
Обхвати на измерване и индикация за мощност - активна мощност в MW,реактивна мощност в MVAr и пълна мощност MVA /програмират се/;
Номинална честота - 50Нz;
Разделителна способност: 0,01Hz;
Цифрова индикация: 4 разрядна, с плаваща запетая;
Индикация при претоварване да;
Цифрова индикация: 4 разрядна ;3 дисплея
Консумирана мощност при 220 V АC - ‹ 10 W ;
Изпълнение: smd-монтаж;
Работен температурен диапазон : +5 …+55° С;
Относителна влажност на въздуха: < 90% при + 20° С;
Атмосферно налягане до 106 kN/m² ;
Габаритни размери: Външни: 144x144x115mm;
Тегло: 0,6 кг;
Всеки прибор се комплектува с 2 монтажни скоби и винтове, техническо описание и инструкцияза монтаж и експлоатация.

Продължава...

За нас

EЛТОМС ООД е основана през 1991г.

Предмет на дейност

- Разработка, производство, монтаж и търговия c контролно измервателни и управляващи прибори предназначени за системата на енергетиката и най вече в силови подстанции 110/20/10kV. Автоматични регулатори на напрежение, цифрови моно и трифазни киловолтметри, амперметри, термометри за контрол температурата на мослото в силовите трансформатори, светлинни указатели,аварийно сигнални релета/моно и полисигнални/, комплексни измервателни устройства,аварийни сирени, преобразуватели на сигнали,бързодействащи сигнални напреженови релета контролери на моно и трифазно напрежение,светлинни фасадки,индикатори за повреди /къси и земни съединения/ във въздушни и кабелни разпределителни мрежи средно напрежение от типа Linetroll и CableTroll
Ремонти, монтажи, настройки, проверки и тестове на релейни защити и съоръжения за вторична комутация в подстанции. Ремонти, проверки и профилактики на съоръжения високо/средно напрежение в силови подстанциии 110/20/10 кV.
Промишлени логически контролери и компоненти за тях./PLC/.Програмируеми измерватели за мощност, честота, ток и напрежение. Нашите изделия са внедрени и работят успешно години наред в електроразпределителните и електропреносните предприятия от цялата страна, във ведомствени подстанции на всички по големи индустриални предприятия в страната, а също така и в страни като Македония, Сирия, Молдова и др.
Те се отличават с високо качество и надеждност. Благодарение на тях са предотвратени ред тежки аварии на отговорни съоръжения. Във фирмата е внедрена система за управление и контрол на качеството ISO 9001:2015.
Приоритетно направление е интегрирането на изделията на фирмата и комуникациите им със SCADA системи. Използуваните логически решения, компактният /4х6 см/ Ethernet XServer позволява да се добави Ethernet порт към PLCs. Свързани към офис или друга мрежа, те осигуряват постоянно действащи комуникации към PLCs с възможност за дистанционно програмиране и мониторинг на процесите.

Представителства:

ЕЛТОМС ООД е оторизиран представител на норвежката фирма за индикатори за повреди в кабелни и въздушни линии средно напрежение Nortroll AS част от групата SICAME.

Задачи пред фирмата:

„Разработка и внедряване на изделия с високо качество и надеждност, които да гарантират безупречна работа на съоръженията в силови подстанции високо/средно напрежение, в системите за пренос и разпределение на електрическа енергия."

Наши партньори:

Информацията за предлаганите в сайта уреди е информативна.Използват се ескизи, схеми и снимки, които могат да се различават от оригинала. Пълна и точна информация може да се получи директно от ЕЛТОМС ООД на посочените мейли и телефони . Копирането,разпространяването и използуването на сайта или части от него е строго забранено. Правата върху сайта и уредите в него са запазени и са обект на Закона за защита на авторските и сродните му права.
Продължава...

ППР 107

ПОКАЗАТЕЛ ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА РАЗЕДИНИТЕЛЯ
1.Техническо описание
Указателя на положението на разединителите в силови подстанции представлява светлинно устройство, следящо за положението на разеденители, прекъсвачи или други командни устройства в съответната подстанция. При постъпване на сигнал на оперативния вход свети съответната LED индикация /червено/зелено/R/G.
2.Технически характеристики
Работни напрежения от 12 до 300 V АC/DC
Консумирана мощност при 220 V DC/АC ~3 W ;
Работен температурен диапазон: 0...+55°С;
Габ. размери: С кръгла глава ф32х80мм./с шайба до ф 52мм С квадратна глава 34х34х80мм;
Тегло: 0,15 кгр.;
Релейни изходи: няма ;
Степен на защита IP40 .
LED живот t 25°C > 120.000 часа.;
Работен температурен обхват: -20-+65° С ;
Влажност на въздуха: < 90% ;
Атмосферно налягане 106 kN/кв.m;
Съхранение-в помещения,защитени от пари на киселини, основи и газове с корозионно действие.
Температура на съхранение и транспорт:-50 до +65°С
4.Принцип на работа- устройството се захранва от напрежението на обекта, който се контролира в съответната подстанция.При подаване на напрежение на клеми 1 и 2 свети зелената индикаторна група, а при подаване на напрежение на клеми 3 и 4 свети червената група. Схемите на свързване са избираеми от потребителя и съответстват на най масовите варианти-с общ плюс, с общ минус или комбинирано.

Продължава...

СВН-06

ЦИФРОВ ПРИБОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЧЕСТОТА В СИЛОВИ ПОДСТАНЦИИ 110/20/10 /6 КV.
Цифровият честотомер тип СВН-06 служи за измерване на честотата на напрежението на съответните вериги в подстанциите. Анализът и обработката на на информацията се осъществяват на базата на разработен от фирмата софтуер на базата на процесор INTEL. Стойностите на честотата се индикират цифрово чрез 28 мм светодиодна индикация. Приборът има възможност посредством сканиращо устройство за дистанционно предаване на информацията към РС и към съответните телемеханични системи./опция/. Пиковите стойности се запаметяват в паметта на процесора и при необходимост се визуализират.Приборът е конструктивно изпълнен за вграждане в табло в силови подстанции на мястото и е с размерите на съществуващите стрелкови щитови прибори.

Основна грешка в % от обхвата: 0,25 %;
Захранващо напрежение: 100...250VАC/DC;
Оперативно напрежение:100 V или 100/3;
Номинална измервана честота :50 Hz
Разделителна способност: 0,01Hz;
Цифрова индикация: 4 разрядна ;
Консумирана мощност при 220V: < 5 W ;
Изпълнение: smd-монтаж;
Работен температурен диапазон:0…+55° С;
Габаритни размери: 137x137/±1mm;

Продължава...

РУ 100

Програмно цифрово напреженово реле за контрол на земни защити

1.Предназначение

1.1 Напреженовото реле PY-100 е предназначено за измерване на напрежение 100 V; АС; 50HZ (вторично напрежение от напреженови трансформатори) в уредби 400,110, 20, 10 kV и други.

1.2 РУ-100 да е предназначен за монтаж в закрити помещения, на релейно или командно табло на евро шина. Клемите за опроводяване са 4 кв. мм.

2. Технически характеристики
2.1 Работен температурен режим: - 10 до + 50 °С .

2.2 Захранване: 220 V DC и AC 50Hz.

2.3 Kонтролирано напрежение: 0 - 130 V AC

2.4 Диапазони на настроика по напрежение:
-от 0 V до 130 V за повишено напрежение
-от 130 V до 0 V за понижено напрежение.
- Стъпка за настроика – 0,1 V .

2.5 Диапазон на настроика на времезабавянето:
- от 0 сек. до 100 сек.
-стъпка за настроика – 0.1 сек (100 ms)

2.6Релейни изходи:
- моментен превключващ се контакт (1 н.о.к. и 1 н.з.к.)-60мсек.
- превключващ се контакт (1 н.о.к.) със времезабавяне при заработване.

2.7 Светодиод за Uкр./извън диапазона на настройка/

2.8 Цифров дисплей за измерваното напрежение при сработване (при тест режим и за набрано време)

2.9.Номинални работни условия:
-температура на околния въздух от +0 до +50 C;
-относителна влажност на въздуха до 80%;
-захранващо напрежение 100/220V DC/AC ± 15%;
-режими на работа при претоварване:
-измервано напрежение 0..130 V AC;

Продължава...
Абонамент чрез RSS

ЕЛТОМС ООД

ул.Г.Михайловски 27, Стара

Загора, 6000 България

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

+359 42 624560 / +359 42 603624

Log In or Register