Menu

Content

Статии филтрирани по дата: Събота, 19 Януари 2019

ВВН 02

ЦИФРОВИ КИЛОВОЛТМЕРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ В СИЛОВИ ПОДСТАНЦИИ 110/20/10 /6 КV.

Цифровите киловолтмери тип ВВН са измерввателни уреди, които служат за измерване на напрежението на съответните вериги в подстанциите. Моделът ВВН 02 е монофазен , а модела ВВН 302 е трифазен Анализът и обработката на информацията се осъществяват на разработен от фирмата софтуер на базата на процесор INTEL. Стойностите на напрежението се индикират цифрово чрез 28 мм светодиодна индикация. Приборът има възможност посредством сканиращо устройство за дистанционно предаване на информацията към РС и към съответните теле механични системи. Пиковите стойности на напрежението се запаметяват в паметта на процесора и при необходимост се визуализират .Приборът е конструктивно изпълнен за вграждане в табло в силови подстанции на мястото и с размерите на съществуващите стрелкови щитови прибори.

Основна грешка в % от обхвата: 1 %;
Захранващо напрежение: 100...250VАC/DC;
Оперативно напрежение:100 V или 100/?3;
Номинално измервано напрежение :
6 кV, 10 кV, 20 кV, 110 кV, и 220 кV;
Разделителна способност: 0,1кV;
Цифрова индикация: 4 разрядна ;
Консумирана мощност при 220V: < 5 W ;
Изпълнение: smd-монтаж;
Диапазон на измерване:(10…150) % Uном .;
Работен температурен диапазон:0…+55° С;
Габаритни размери: 137x137/±1mm;


ВВН 302

Цифров триредов волтметър

Продължава...

ЕСУ-02

ЕЛЕКТРОННА АВАРИЙНА СИРЕНА ЗА СИЛОВИ ПОДСТАНЦИИ

1.Техническо описание
Eлектронните универсални аварийни сирени от типа ЕСУ представляват са аналогово/цифрови сигнални устройства, които са предназначени за привличане на вниманието на дежурните оператори в командните зали на силови подстанции, при възникване на аварийни или други ситуации изискващи оперативна намеса . Устройството подава звуков сигнал при настъпване на аварийна ситуация в съответната подстанция. Работи както с право така и с променливо напрежение 110/220 V. Възпроизвежда три модулирани сигнала на основния с различна честота.
Състои се от 3 основни блока както следва:
- захранващ блок;
- мултивибратори ниска и висока честота;
- усилвателен блок и блок управление;

2. Технически характеристики
- Номинално работно напрежение: 100... 220 V АС/DC;
- Конс. мощност в активен режим : ~10W ;
- Работен интервал по напрежение: 65....300 VАС/ DC ;
- Релейни изходи - не,
- Конструктивни данни:
- Габаритни размери 80х80х130 мм.;
- Тегло 0,15 кг.;
- Клеми за присъединяване на външни връзки-
2х2,5 кв.мм ;

Продължава...

РЕС 07

ЦИФРОВИ СИГНАЛНИ КЛАПИ
1.Предназначение
Eлектронните сигнални релета РЕС принадлежат към групата аварийно сигнални устройства/АСУ/.Произвеждат се от 1996 година. РЕС 07 са предназначени за автоматична обработка, управление и контролиране на сигналите настъпили в нарушение на нормалната работа на съоръженията в подстанциите на електроенергийната система и привличане на вниманието на дежурните диспечери или автоматично сработване на защитите вследствие на комуникационните връзки по RS485.Също така са предназначени и за визуализиране на аварийни събития, настъпили като нарушение на нормалната работа на съоръженията в подстанциите на електро енергийната система и привличане на вниманието на оперативните дежурни/в обслужваемите подстанции/ в командните зали при ситуации, изискващи реална оперативна намеса.При постъпване на сигнал на оперативният вход, приборите реагират с предупредителна мигаща светлина на лицевия панел и се задейства релеен изход за включване на сирена или друга звукова сигнализация. При квитиране /дистанционно или от дежурен оператор/, мигащата светлина отпада и се задейства втора светлина, която е в режим на постоянно светене, а релейният изход се дезактивира. Режима на светене остава докато отпадне сигнала на оперативният вход. Приборите могат да се програмират за сработване при постъпване на сигнал или отпадане на сигнал. Сигналите могат да бъдат напреженови от 90 до 260 V АС/ DC-постоянни или импулсни. Режимите на работа се програмират с помощта на специализиран софтуер. Приборите се монтират на табло централна сигнализация, в ЗРУ или на други места.РЕС 07S има възможност за комуникация със SCADA RTU системи за предаване на сигнали и дистанционно квитиране. Софтуерно е заложен и вътрешен тест на системата.В енергонезависима памет се съхраняват всички събития предизвикали сработване на уреда.При отпадане на захранването всички тези събития подлежат на възстановяване и анализ. Сигналите могат да бъдат напреженови от 60 до 300 V АС/ DC. Режимите на работа се програмират с помощта DIP превключватели.
Приборите се монтират на табло централна сигнализация,в ЗРУ или на други места. Конструктивно са изпълнени с размерите на съществуващите клапи от типа RA70 и РС1. РЕС 07.V.2009 има допълнителни клеми предназначени за размножаване на най често използуваните входно- изходни сигнали.

Технически характеристики - Номинални работни условия:
1.температура на околния въздух от -15 до +55°C;
2.относителна влажност на въздуха - до 90%;
3.атмосферно налягане - до 106 kN/mра;
-експлоатационни характеристики
1.Захранващо напрежение Ua - 100....220 V ± 30% АC/DC;
2.Напреженов сигнал за контрол Ux - 48…300 V DC/АС;
3.Средна консумирана мощност в активен режим - 3 W;
4.Изходи за управление 4 бр., релейни - 2 норм.отворени и 2 нормално затворени v/a - 220/4 А .
5.Pабота като права,обратна и импулсна клапа-напреженов вход и/или ръчно/дистанционно квитиране.
6.Габаритни размери, 60 х 60 х 110 mm;
7.Всяка клапа се комплектова с монтажна скоба , 2 болта М 3х40 и съответната документация.
8.Съхранение-в помещения,защитени от пари на киселини, основи и газове с корозионно действие.
9.Температура на съхранение и транспорт: -15 до + 55°С
10.Степен на защита - IP40 /лицев панел/ IP 20 -корпус.

Притежават допълнителни клеми предназначени за размножаване на най често използуваните входно- изходни сигнали.Тези опции се използуват само при необходимост от размножаване на контакта и прехвърлянето на сигнал или напрежение към други устройства.Входния сигнал също може да се размножава

Продължава...

СНАБ 09

СИГНАЛИЗАТОР ПРИ НЕИЗПРАВНОСТИ В АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ
Контролерът при неизправности в акумулаторната батерия /СНАБ 09/ представлява цифрово устройство, което служи за посредствен контрол на стойността на напрежението и тока на оперативната буферна батерия 220V - DC, както и изправността на зарядната верига. Освен това СНАБ 09 индикира стойностите на напрежението, тока, пулсациите на II хармонична съставляваща на напрежението и несиметрията на фазите и сигнализира при отклонение от установените норми. Приборът служи и за контрол на процесите заряд разряд на акумулаторните батерии чрез контрол по ток.

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ:
1.Прибора следи напрежението на акумулаторните батерии при предварително зададени горна и долна граница на критично напрежение.При спадане на напрежението под долната граница или превишаване на горната, сигнализира светлинно, а при включена към него сигнална система и звуково.
2.Освен това се контролира и целостта на веригата от зарядното устройство до акумулаторната батерия. При наличие на прекъсната верига или клетка от АБ с повишено вътрешно съпротивление, сигнализира светлинно, а при включена към него сигнална система и звуково.
3. При наличие на несиметрия на фазите надвишава- ща 25% от Uном. СНАБ 09 сигнализира светлинно, а при включена към него сигнална система и звуково, като при това показва дали несиметрията е към плюса или минуса.
Всички функции се програмират и могат да се променят по избор на потребителя.
4. Функционални звена в СНАБ 09:
СНАБ 09 се състои от следните звена:
- звено захранващи напрежения,
- звено аналогово,
- звено цифрово,
- звено индикаторно,
- звено филтърно,
-звено релета.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И КОМПЛЕКТНОСТ:

Чувствителеност по напрежение: 1,5% Uном.;
Амплитуда на променливотоковата съставна: U <20 V< U 600 V ;
Консумирана мощност при 220 V DC: 6 W ;
Работен интервал по напрежение: 165....300 V DC ;
Ток: 40 А ;
Номинално работно напрежение: 220 V DC ;
Работен температурен обхват : -20…+55°С ;
Влажност на въздуха: < 90% ;
Атмосферно налягане 106 kN/m² ;
Релейни изходи 3 бр.нормално отворени,V/A 220/8 ;
Габаритни размери: Външни:144x144x115mm;За отвор/137x137/±1mm;
Тегло: 0,42 кг ;
Всеки прибор се комплектова с 2 броя монтажни скоби и винтове ,техническо описание и инструкция за монтаж и експлоатация

Продължава...

СПР 108/208

СИГНАЛНА ЛАМПА ЗА ПОЛОЖНИЕ НА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ УСТРОЙСТВА

1.Техническо описание
Сигналните лампи от типа СПР 108/208 служат за инидициране на състоянието на разединителите, прекъсвачи и други електромеханични устройства в силови подстанции високо/средно напрежение. Лампите представляват електронно светодиодно устройство, което следи за състоянието на посочените по горе устройства. При постъпване на сигнал на оперативния вход лампата свети със съответната светлина. Предлагат се следните цветове - червено, зелено, жълто и синьо. Варианта СПР 208 се изпълнява в двуцветен режим като комбинация от посочените цветове.
Състои се от 3 основни блока-захранващ,управляващ и индикаторен.

2.Технически характеристики
Захранващо напрежение: 100..300 V АC/DC
Консумирана мощност при 220 V DC/АC ~3 W ;
Работен температурен диапазон: 0...+55°С;
Габ. размери: ф32х80мм./с шайба до ф 52мм ;
Тегло: 0,15 кгр.;
U раб. - 0,7..1,25U ном.;
Релейни изходи: няма ;
Степен на защита IP20

Продължава...

Нашите партньори:

Изделия на фирмата работят дълги години във всички електропреносни и електроразпределителни предприятия в страната НЕК ЕАД,ЧЕЗ, ЕВН и в много крупни промишлени предприятия като Булгартрансгаз АД, Лукойл АД, Радомир-Метали АД и др. Клиенти на ЕЛТОМС ООД в са и други водещи български фирми от енергетиката, машиностроенето, металургията, транспорта и други. Наши партньори в чужбина са компании от Гърция, Норвегия, Тунис, Македония,Сингапур и др. Притежаваме лиценз Комитета по енергетика /Лиценз 1124/ за проектиране, производство и монтаж на електронна апаратура.За качеството на предлаганите изделия говорят и многобройните положителни референции на нашите клиенти.


Някои основни клиенти:

ЕСО ЕАД СОФИЯ
ЕАД ЕСО ЕАД МЕР СОФИЯ-ГРАД
НЕК ЕАД ЕСО ЕАД МЕР СОФИЯ-ОБЛАСТ
ЕСО ЕАД МЕР СТАРА ЗАГОРА
ЕСО ЕАД МЕР ВАРНА
ЕСО ЕАД МЕПР ЛОВЕЧ
ЕСО ЕАД МЕР ХАСКОВО
ЕСО ЕАД МЕР МОНТАНА
ЕСО ЕАД МЕР БУРГАС
ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД ПЛОВДИВ
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД СОФИЯ
ЕНЕРГО ПРО АД ВАРНА
ЕVN РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ПЛОВДИВ
БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
АУРУБИС АД ПИРДОП
ЕЛ-ТЕСТ ООД СОФИЯ
РАДОМИР-МЕТАЛИ АД
М+С ХИДРАВЛИК АД КАЗАНЛЪК
ЗП КРЪН

ВИСОКО КАЧЕСТВО, РАЗУМНИ ЦЕНИ, БЪРЗ СЕРВИЗ -ТОВА СА САМО ЧАСТ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА ФИРМАТА, БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОИТО СМЕ УСПЕЛИ ДА СПЕЧЕЛИМ ДОВЕРИЕТО НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

ЕЛТОМС ООД

ул.Г.Михайловски 27, Стара

Загора, 6000 България

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

+359 42 624560 / +359 42 603624

Log In or Register